Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).  Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Anna Copp Kancelaria Adwokacka.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Copp prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Copp Kancelaria Adwokacka (dalej jako Anna Copp), ul. Szkotnica 2a, 42-523 Dąbrowa Górnicza. Kontakt z administratorem Państwa danych może nastąpić w drodze wysłania e-maila na adres: annacopplegal@gmail.com, pod numerem telefonu: 518 860 619 lub pisząc na adres naszej siedziby.
 2. Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. Państwo decydujecie o przekazaniu nam swoich danych osobowych bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub poprzez zapis do naszych newsletterów bądź też, zlecając nam świadczenie pomocy prawnej. Państwa dane osobowe mogą być nam udostępnione także w związku ze świadczoną przez nas pomocą prawną innym osobom i przez te osoby. Państwa dane mogą nam być udostępnione także przez pomioty publiczno-prawne.
 3. Państwa dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:
 • kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub wysłania listu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • kierowania do Państwa naszego newsletteru, w przypadku wyrażenia chęci jego otrzymywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • świadczenia pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
 • prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,
 1. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do kontaktu z Państwem, zawarcia umowy oraz jej wykonania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji powyższego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi IT, hostingowe, usługi księgowe lub pocztowe oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne. W relacjach umownych – dane przechowywane są przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Państwa prawa i ich realizacja:
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych.
 • Mają Państwo prawo do żądania sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 • W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.